Издание:

Любомир Николов, Георги Георгиев. Съдът на поколенията

Издателство „Народна младеж“, София, 1978

Рецензенти: проф. Тончо Трендафилов, Елка Константинова

Редактор: Весела Люцканова

Художник: Любомир Михайлов

Художествен редактор: Мариана Белопитова

Технически редактор: Маргарита Лазарова

Коректор: Галя Луцова

Първо издание, Литературна група IV.

Тематичен №13 9536221211/5516-30-78

Дадена за набор на 3.V.1978 г.

Подписана за печат на 25.IХ.1978 г.

Излязла от печат на 30.IХ.1978 г.

Поръчка №162. Формат 1/16 60x84. Тираж 20 000 броя.

Печатни коли 9. Издателски коли 8,40

Цена на книжното тяло 0.53 лева. Цена 0.62 лв.

ДП „Димитър Найденов“, Велико Търново, 1978