4,8 Тронът
The Ringworld Throne,

Издание:

Лари Нивън ТРОНЪТ Американска, I издание

Преводач: Владимир Зарков

Редактор: Светослав Николов

Художник: Ивайло Петров

Портрет: Камо

Библиотечно оформление: Пламен Аврамов

Компютърна подготовка: ЕГИ

Коректор: Светлана Петрова

Формат 56×84/16. Печатни коли 22

Печат: „Балкан прес“

София, 1999