Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 2 гласа)
Сканиране
Mandor (2010)
Корекция
Alegria (2010)
Разпознаване
?

Издание:

Роджър Зелазни. Мраз и огън

Американска. Първо издание

Библиотечно оформление: Софка Ташчиева

Художник: Маргарита Ташчиева

Редактор: Силвия Вълкова

Коректори: Нина Иванова, Зефира Иванчева

ISBN 954–527–084–5


Никога не съм мислил, че Фред Саберхаген би позволил на някой друг да напише разказ за безмилостните берсеркери. Бях изненадан, когато ми каза, че се кани да направи точно това в „Базата на берсеркерите“ (Тор, 1985 г.) и вече е получил разкази от Пол Андерсън, Ед Брайънт, Стийв Доналдсън, Аари Нивън и Кони Уилис. Бих ли написал и аз един? Разбира се, отговорих. Бях поласкан, дори го приех за чест. Това би ми дало възможност да развия една интересна идея, на която попаднах, докато четях „Тайната история на оръжията“ от Чърни Бърг (Кроуел — Колиър, 1963 г.). По пътя на въоръжението от примитивно към сложно бях забелязал, че оръжията, защитните средства и новите оръжия сякаш наистина се появяват в отговор едни на други с такава планова предсказуемост, че тази област би могла да се разглежда като един от малкото класически примери за диалектика — вършещи точно това, което е присъщо на диалектиката — теза, антитеза, синтеза — до втръсване. Трябваше само да разгледам берсеркера като теза и да приложа формулата.

Благодаря, Фред. Благодаря, Чърни. Благодаря, Хегел…

 

 

Казано е, че по необходимост един берсеркер може да приеме дори приятна форма. Но тук нямаше такова изискване. Пробляснал през осеяната с милиарди звезди тишина, берсеркерът беше масивен, тъмен и с твърде функционален дизайн. Беше планетарен разрушител — машина, насочена срещу света, наречен Корлано, където можеше да превърне градовете в чакъл, да унищожи цяла биосфера. Имаше способността да го стори без особени трудности. Не се изискваше никаква гъвкавост, никакво лукавство, никакво доверие в грешния сладък живот. Имаше си директивите; имаше си оръжията. Никога не се беше питал защо точно така трябва да се държат себеподобните му. Никога не се бе съмнявал в заповедта. Никога не си бе задавал въпроса, дали не би могъл да бъде по свой начин форма на живот, макар и изкуствен. Беше едностранна машина за убиване и ако целта се смята за добродетел, той беше изключително добродетелен.

Почти без нужда рецепторите му сканираха далеч напред. Знаеше, че Корлано не притежава изключителна защита. Не очакваше никакви проблеми.

Кой бе хвърлил мрежите върху лъва?

Имаше нещо много далечно и значително извън курса… Но при изпълнение на задача един световен разрушител нормално няма да се отклонява заради такива дреболии.

Устреми се към Корлано със заредени оръжия.

 

 

Уейд Келман се почувства неловко в момента, когато погледът му попадна върху нещото. Отмести очи към Макфарланд и Дорфи.

— Оставихте ме да спя, докато сте проследявали този боклук, коригирали сте орбити, залавяли сте го? Давате ли си сметка колко време е загубено?

— Трябваше да си починеш — каза дребният мургав мъж на име Дорфи, като гледаше встрани.

— Глупости! Знаехте, че щях да кажа „не“!

— Би могло да си струва, Уейд — отбеляза Макфарланд.

— Това е контрабанден курс, а не спасителна акция. Времето е важно.

— Е, сега го хванахме — отвърна Макфарланд. — Няма смисъл да спорим за вече стореното.

Уейд преглътна неприятен отговор. Можеше да пришпорва нещата само дотук. Всъщност не беше капитан в истинския смисъл на думата. Тримата бяха еднакво вътре — равни инвестиции, равен риск. Но той можеше да пилотира малкия кораб по-добре от тях. Това и уважението им към него до този момент бяха съживили командирските му рефлекси от по-щастливите и същевременно по-тъжните му дни. Ако го бяха събудили и бяха гласували за това дребно спасяване, той очевидно щеше да загуби. Но Уейд знаеше, че ще разчитат на него в случай на нужда.

Кимна рязко.

— Добре, хванали сме го — каза той. — Какво е, по дяволите?

— Да пукна, ако знам, Уейд — отговори Макфарланд, набит светлокос мъж със светли очи и крива уста. Погледна навън през ключалката в машинарията на нещото, набързо закачено за тях. — Когато го забелязахме, помислих, че е спасителна лодка. Има приблизително същите размери…

— И?

— Сигнализирахме, но никакъв отговор…

— Искаш да кажеш, че сте нарушили радиомълчанието заради това парче старо желязо?

— Ако беше спасителна лодка, вътре би могло да има хора в беда.

— Никак не прилича на нещо подобно, като се има предвид халът му. И все пак — въздъхна той — си прав. Давай нататък.

— Няма и никакви признаци на електрическа активност.

— Значи го свалихте само за тоя, дето духа, а?

Дорфи кимна.

— Май така излиза — каза той.

— Да не би да е пълно със съкровища?

— Не знам с какво е пълно. Обаче не е спасителна лодка.

— Е, това и аз го виждам.

Уейд се втренчи през отворения шлюз във вътрешността на нещото. Взе фенерчето от Дорфи, пристъпи напред и светна. Сред страшната машинария нямаше място за пътници.

— Хайде да го зарежем — предложи той. — Не знам какъв е тоя боклук в него, пък и без това е повреден. Съмнявам се, че си струва да мъкнем тая маса където и да било.

— Бас държа, че професорката може да се сети — каза Дорфи.

— Оставете горката жена да поспи. Тя така или иначе е товар, а не екипаж. Какво я интересува що за чудо е това?

— Да допуснем — само да допуснем, че е някакво ценно оборудване. Някой може да иска да плати за него.

— И да допуснем, че е хитра бомба, която още не е избухнала?

Дорфи се отдръпна от люка.

— Не ми е минавало през ума.

— Аз казвам да го изхвърлим.

— Без дори да го разгледаме по-подробно?

— Именно. Дори не мисля, че можеш да се провреш много навътре в него.

— Аз ли? Ти знаеш много повече за инженерството от нас.

— А, значи затова ме събудихте, нали?

— Е, след като вече си тук…

Уейд въздъхна. После бавно кимна.

— Това е откачено, рисковано и напълно безполезно. Той погледна през шлюза странното оборудване вътре.

— Подай ми оная аварийна лампа.

Взе лампата и я насочи към отвора.

— Добре ли поддържа налягането?

— Да. Залепихме дупката на корпуса му.

— Ама че работа.

Мина през отвора, коленичи, наведе се. Държеше лампата пред себе си, премести я наляво и надясно. Безпокойството му не го напускаше. Имаше нещо много чуждо във всичките тези кубове и бутони, връзките помежду им… И онази голяма ниша… Протегна ръка и почука по корпуса. Чужд.

— Имам чувството, че е извънземен — обади се той. Влезе в малкото отворено пространство пред себе си.

Трябваше да наведе глава и да продължи на четири крака.

Започна да опипва фитинги, превключватели, съединители, дреболии с неизвестно предназначение. Почти всичко изглеждаше конструирано, за да се върти около оста си, да кръжи, да се движи по релси. Накрая легна и запълзя напред.

— Смятам, че доста от тези чаркове са оръжия — извика, след като бе ги изучавал известно време.

Стигна до голямата ниша. Един панел се плъзна частично, когато прекара пръсти по повърхността му. Натисна по-силно и той се отвори още.

— По дяволите! — изкрещя, когато чаркът започна тихо да тиктака.

— Какво не е наред? — викна му Дорфи.

— Ти! — отвърна той и запълзя напред. — И твоят съдружник! Вие не сте наред!

Обърна се възможно най-бързо, провря се обратно през отвора и извика:

— Откачайте го! Веднага!

Тогава видя, че Джуна, висок учен в сиво и бяло, стои облегната на преградата с чаша чай в ръка.

— И ако сме хванали бомба, изхвърлете я бързо, преди да е гръмнала! — добави той.

— Какво откри? — попита тя с изненадващо плътен глас.

— Там има някакво хитроумно мислещо устройство — отговори й той. — Опита се да заработи, щом го докоснах. Сигурен съм, че много от тези джаджи са оръжия. Знаеш ли какво значи това?

— Кажи ми — отвърна тя.

— Чуждестранен дизайн, оръжия, мозък. Партньорите ми просто са спасили повреден берсеркер, това е. И той се опитва да се включи отново. И ще го направи — скоро.

— Абсолютно сигурен ли си, че е точно това? — попита тя.

— Сигурен — не. Изплашен — да.

Тя кимна и остави чашата си. Сложи ръка пред устата си и се закашля. А после меко каза:

— Бих искала да му хвърля един поглед, преди да се отървете от него.

Уейд прехапа долната си устна.

— Джуна — рече той, — мога да разбера професионалния ти интерес към компютъра, но трябва да те доставим на Корлано непокътната, нали не си забравила?

Тя се усмихна за пръв път, откакто я бе срещнал преди няколко седмици.

— Наистина искам да го видя.

Усмивката й се втвърди. Той кимна.

— Огледай го набързо.

— Ще ми трябват инструментите ми. Искам да облека работни дрехи.

Тя се обърна и мина през прохода отдясно. Той свирепо погледна партньорите си, сви рамене и се извърна.

 

 

Седнал на края на койката си със закуска на малък поднос, докато славянските танци на Дворжак се вихреха наоколо му, Уейд мислеше за берсеркерите, за доктор Джуна Байъл, изобщо за компютрите и как всички те заедно са част от причината за това пътуване. През последните няколко години в този сектор периодично бяха забелязвани берсеркери разузнавачи. Досега берсеркерите трябваше вече да са наясно, че Корлано не е добре защитен. Това донякъде нервираше част от населението на Корлано, съставена от оцелели от нападение на берсеркер срещу далечния Джелбар преди почти цяло поколение. Голям брой бяха избрали Корлано като свят, твърде отдалечен от предишните сфери на действие на берсеркерите. Уейд се подсмихна на иронията, която се съдържаше тук. Това бяха същите хора, които бяха лобирали толкова дълго и успешно за твърде рестриктивното законодателство, което сега имаше Корлано по отношение на производството и вноса на електронноизчислителните машини — нещо като групова параноя, родена от травмата им от берсеркерите.

Имаше и черен пазар, разбира се. Машини, по-сложни от разрешените по закон, бяха нужни за нечий бизнес и дори на самото правителство. Хора като него и партньорите му редовно внасяха такива машини и части за тях. В това време властите обикновено гледаха на другата страна. Бе виждал същата шизофрения и на други места. Отпи от кафето си.

А Джуна Байъл… специалисти по информационните системи от нейния калибър обикновено също бяха персона нон грата. Тя би могла да влезе там като турист, но след това щяха да я разглеждат под лупа и по този начин сериозно да й пречат да преподава — а я бяха наели за това.

Той въздъхна. Беше свикнал с двойственото мислене на правителството. Бе работил в службите. Всъщност… не. Не си струва да мисли отново за това. Напоследък всичко наистина се подобряваше. Още няколко курса като този и ще може да плати последните вноски за развода си и да се залови с легален превоз, да стане уважаван, може би дори преуспял…

Интеркомът забръмча.

— Да?

— Доктор Байъл иска разрешение да тества мозъка в изоставения апарат — каза Макфарланд. — Иска да използва няколко кабела и да ги свърже с корабния компютър. Какво мислиш?

— Изглежда опасно — отговори Уейд. — Ами ако го активира? Берсеркерите не са много мили, ако никога не си…

— Тя казва, че може да изолира мозъка от оръжейните системи — възрази Макфарланд. — При това не мисли, че е берсеркер.

— Защо?

— Първо, не съвпада с нито една конфигурация на берсеркер в паметта на нашия компютър…

— По дяволите! Това нищо не доказва! Знаеш, че те могат да се приспособяват към различните дейности.

— Второ, работила е в екипи, изследвали повредени берсеркери. Казва, че този мозък е различен.

— Е, тя е специалистът и съм сигурен, че е дяволски любопитна, но не знам. Ти какво мислиш?

— Знаем, че е добра. Затова я искат на Корлано. Дорфи все още мисли, че бракмата може да е ценна, а ние имаме право да спасяваме повредени съдове. Може да си струва да я оставим да се порови в него. Сигурен съм, че знае какво прави.

— Тя близо до теб ли е в момента?

— Не. Още е в онова.

— Май че вече сте мнозинство. Кажи й да продължи.

— Добре.

Може би беше добре, че свали от себе си отговорността, помисли си той. Решенията винаги са проблем. Танците на Дворжак изпълниха съзнанието му и той избута настрани всичко друго, за да допие кафето си.

 

 

Отдавна заспала, дълбоко скритата система се активира в гигантския мозък на берсеркера. Поток от данни внезапно потече през процесора му. Започна да се подготвя за отклонение от курса към Корлано. Това не беше отстъпление от почтеността, а по-скоро в отговор на по-висша цел.

Кой да прецени размерите на жертвата?

* * *

Джуна проверяваше съвместимостта с чувствителни прибори. Играеше си с трансформатори и конвертори, за да регулира мощностите и циклите, да направи възможно скачването с корабния компютър. Беше блокирала всяка верига, която излизаше от този особен мозък към останалото в странния съд, с изключение на една — към повредения му източник на енергия. Захранващият блок на мозъка беше изключително прост, очевидно предназначен да работи с всякакъв радиоактивен материал, зареден в малката камера. Сега в нея имаше само тежки инертни елементи. Тя я изправи и почисти, след това я напълни със запаси от кораба. Очакваше Уейд да го оспори, но той само сви рамене.

— Само приключвай по-скоро — каза той, — за да можем да го изритаме.

— Няма да го ритаме — отвърна тя. — Това е уникално.

— Ще видим.

— Наистина ли се боиш от него?

— Да.

— Обезвредих го.

— Нямам доверие на чуждоземните творения! — сопна се той.

Тя отметна назад побелялата си коса.

— Виж какво, знам как си загубил пълномощията си — като си взел на кораба си една хитро замаскирана като спасителна лодка берсеркерска бомба. Може би и всеки друг би го направил. Мислел си, че спасяваш живот.

— Не играх по правилата и това доведе до човешки жертви. Бях предупреден, но въпреки това го направих. Това ми напомня…

— Тук не е военна зона — прекъсна го тя — и това нещо не може да ни навреди.

— Тогава по-бързо се оправяй с него!

Тя затвори една верига и седна пред командно табло.

— Може да отнеме доста време — отбеляза Джуна.

— Искаш ли кафе?

— Би било чудесно.

Кафето в чашката й беше изстинало и той донесе друго. Тя работеше последователно, опитваше различни начини. Отговор нямаше. Накрая въздъхна, облегна се назад и вдигна чашата.

— Много е повреден, така ли? — обади се той.

Тя кимна.

— Страхувам се, че е така, но се надявах все пак да мога да измъкна нещо от него — някакъв ключ към загадката, каквото и да е.

Тя отпи от кафето.

— Ключ? — попита той. — Какъв ключ?

— За да си отговорим какво представлява и откъде идва. Невероятно старо е. Всяка информация, която би могла да се запази в него, би била археологическа находка.

— Съжалявам — каза той. — Бих искал да беше открила нещо.

Тя завъртя стола си и погледна в чашката си. Той пръв забеляза движението.

— Джуна! Екранът!

Тя се обърна и разля кафе в скута си.

— По дяволите!

По екрана се нижеха ред след ред неразбираеми символи.

— Какво е това? — попита той.

— Не знам — отговори тя.

Наведе се напред и забрави за него.

Той беше стоял така, облегнат на перилата, около час — взираше се, беше очарован от конфигурациите на екрана, от движението на дългите й пръсти, които изпробваха неуспешни комбинации по клавиатурата. След това забеляза нещо, което тя бе пропуснала, тъй като цялото й внимание бе погълнато от символите.

Малка предупредителна светлина гореше вляво на командното табло. Той нямаше представа от колко време свети.

Пристъпи напред. Индикатор за гласова модулация. Нещото се опитваше да осъществи контакт на повече от едно равнище.

— Да опитаме с това — предложи той.

Наведе се напред и завъртя ключа под светлинката.

— Какво?

Безполов глас се разнесе от говорителя с прищракване и ръмжене. Езикът очевидно беше екзотичен.

— Божичко! — извика той. — Това е!

— Какво? — Тя се извърна и впери поглед в него. — Разбираш ли този език?

Той поклати глава.

— Не го разбирам, но мисля, че го разпознавам.

— Какво? — повтори тя.

— Трябва да се уверя. Ще ми трябва друго командно табло, за да проверя — каза той. — Отивам в съседното помещение. Ще се върна веднага щом разбера нещо.

— Добре де, какво мислиш, че е?

— Смятам, че нарушаваме много по-строг закон, отколкото статута за контрабандата.

— Какво?

— „Притежаване и експериментиране с мозък на берсеркер“.

— Грешиш.

— Ще видим.

Тя го гледаше как излиза. Загриза нокътя на палеца си — нещо, което не беше правила от години. Ако той беше прав, това трябваше да се затвори, да се запечата и предаде на военните. От друга страна, тя все пак не вярваше, че е прав.

Протегна ръка и изключи разсейващия я глас. Трябваше да бърза, да опита нещо друго, да направи пробив, преди той да се върне. Изглеждаше й прекалено сигурен в себе си. Чувстваше, че ще се върне с нещо убедително, дори да не е вярно.

И тогава тя инструктира корабния компютър да научи пленения мозък да говори на солариански. После си донесе нова чаша кафе и я изпи.

 

 

Още алармени системи се включиха при движението напред. Гигантската машина убиец караше реактивните двигатели да забавят движението си. Първото нареждане, което премина през процесора й, беше: Напредвай предпазливо.

Той поддържаше положението на далечния кораб и по-малкия му придружител, но изпълни командата за приближаване, която подсказваше банката му с военна логика. Машината подготви още оръдия.

 

 

— Добре — каза Уейд по-късно, като влезе и седна. — Сбъркал съм. Не е това, което си помислих.

— Ще ми кажеш ли поне какво подозираше? — попита Джуна.

Той кимна.

— Не съм голям лингвист — започна Уейд, — но обичам музиката. Имам много добра памет за всякакви звуци. Нося цели симфонии в главата си. Дори свиря на няколко инструмента, макар и по малко. Но този път паметта ми изигра номер. Бях готов да се закълна, че звуците приличат на онези, които бях чул от копията на Кармпан — откъслечните получени от нас записи за строителите, гадната раса, която произвежда берсеркерите. Има копия в библиотеката на кораба и ги прослушах отново. Оттогава са минали години. Но съм сбъркал. Звучат другояче. Сигурен съм, че това не е езикът на строителите.

— Аз пък знаех, че така или иначе берсеркерите никога не са кодирани на езика на строителите — каза тя.

— Не го знаех. Но по някаква причина бях сигурен, че съм чувал нещо подобно на онези ленти. Странно… Чудя се на какъв ли език говори.

— Е, сега му предавам способност да говори с нас. Но не се получава много добре.

— Обучаваш го в соларианския код? — попита той.

— Да, но то само бръщолеви. Звучи като кофти Фокнър.

Тя завъртя ключа за говор.

— … протектор побеждава по дяволите торпедата и избухващи слънца като очи три кормило две в зенита…

Тя го изключи.

— И при въпроси ли се държи така? — попита той.

— Да. Но все пак имам някаква представа…

Звънна интеркомът. Той стана и натисна копчето за приемане. Беше Дорфи.

— Уейд, долавяме нещо странно, което идва насам. Мисля, че не е зле да погледнеш — каза той.

— Добре — отвърна Уейд. — Тръгвам. Извинявай, Джуна.

Тя не отговори. Изучаваше нови комбинации на екрана.

 

 

— Движи се, за да ни пресече пътя. Приближава се бързо — обясни Дорфи.

Уейд разгледа екрана и данните, които се появиха като легенда в долния десен ъгъл.

— Има огромна маса — отбеляза той.

— Какво мислиш, че е?

— Казваш, че си е сменило посоката?

— Да.

— Това не ми харесва.

— Прекалено е голямо, за да бъде редовен кораб.

— Да — съгласи се Уейд. — Всички тези приказки за берсеркери може да са ме изнервили, но…

— И аз си мислех същото.

— Изглежда достатъчно голямо да изпече цял континент.

— Или да изпържи цяла планета. Чувал съм за тях в онази лига.

— Но, Дорфи, ако е това, просто няма смисъл. Нещо подобно, на път да извърши такава огромна работа — не виждам защо ще си губи времето да преследва дребосъци като нас. Трябва да е нещо друго.

— Какво?

— Не знам.

Дорфи се извърна от екрана и облиза устни. Челото му се проряза от дълбоки отвесни бръчки.

— Мисля, че все пак е берсеркер — каза той. — А ако е така, какво ще правим?

Уейд се изсмя късо, дрезгаво и след това отговори:

— Нищо. Абсолютно нищо не можем да направим срещу нещо подобно. Не можем да му избягаме, не можем и да го уцелим. Мъртви сме, ако е това, за което го мислим, и ако му трябваме ние. Ако е така обаче, надявам се да ни каже защо си прави труда, преди да ни унищожи.

— Няма ли нещо, което бих могъл да сторя?

— Можеш да изпратиш съобщение до Корлано. Ако стигне дотам, поне ще имат възможност да си съберат партакешите. Толкова е близо до тяхната система — не може да има друга цел. Ако имаш религия, сега е моментът да се позадълбочиш в нея.

— Ах, ти, скапан кучи сине! Трябва да има и нещо друго!

— Ако го измислиш, кажи ми. Ще отида горе да говоря с Джуна. Междувременно изпрати съобщението.

 

 

Берсеркерът отново стартира маневриращите си дюзи. Колко близо е прекалено близото, щом си бил бдителен? Продължаваше да регулира посоката си. Трябваше да го свърши съвсем точно. Колкото повече приближаваха целта, от процесора му продължаваха да идват нови заповеди. Никога не бе изпадал в такова положение. Но пък това беше и стара програма, незадействана никога преди. Да му заповядат да извади оръдията си, но да му забранят да ги използва… само заради слаба електрическа активност.

 

 

— … вероятно е дошъл за малкото си приятелче — завърши Уейд.

— Берсеркерите нямат приятелчета — отвърна Джуна.

— Знам. Просто съм циничен. Откри ли нещо ново?

— Сканирах по различни начини, за да открия степента на повредата. Смятам, че около половината от паметта му е разрушена.

— Тогава никога няма да можеш да измъкнеш от него кой знае какво.

— Може би да, може би не — и тя подсмръкна.

Уейд се обърна към нея и видя, че очите й са влажни.

— Джуна…

— Съжалявам, дявол да го вземе. Не ми е присъщо. Но да си толкова близо до нещо подобно и да те разпердушини идиотска машина убиец точно преди да откриеш отговора. Просто не е честно! Имаш ли салфетка?

— Да. Секунда.

Интеркомът звънна, докато той ровеше в стенната аптечка.

— Прекъсване на предаването ни — заяви Дорфи. Последва пауза, а после се обади непознат глас:

— Здравей. Ти ли капитанът на този кораб?

— Да, аз съм — отвърна Уейд. — А ти берсеркер ли си?

— Можеш да ме наричаш така.

— Какво искаш?

— Ти какво правиш?

— Извършвам полет до Корлано. Какво искаш?

— Виждам, че караш необикновено оборудване. Какво е?

— Климатична инсталация.

— Не ме лъжи, капитане. Как се казваш?

— Уейд Келман.

— Не ме лъжи, капитан Уейд Келман. Машинарията, която мъкнеш, не е процесор за атмосферни газове. Откъде я взе?

— Купих я на битака — заяви Уейд.

— Отново лъжеш, капитан Уейд.

— Да, лъжа. Защо не? Щом ще ни убиваш, откъде накъде трябва да ти давам верни отговори на каквото и да било?

— Не съм казвал, че ще ви убивам.

— Но това е единственото ти предназначение. Защо иначе ще се приближаваш толкова?

Уейд беше изненадан от отговорите си. При всеки въображаем разговор със смъртта никога не се беше държал толкова лекомислено. „И всичко само защото вече нямам какво да губя“ — реши той.

— Установих, че машината работи — каза берсеркерът.

— Да, така е.

— И какви функции изпълнява за вас?

— Много неща, които намираме за полезни — заяви той.

— Искам да изоставите тази машина — каза берсеркерът.

— Откъде накъде? — попита Уейд.

— Аз заповядвам.

— Да приема ли това като заплаха?

— Приеми го както искаш.

— Няма да я изоставя. Повтарям: защо да правя това?

— Излагаш се на риск.

— Не съм го предизвикал аз.

— Донякъде си. Но разбирам страха ти. Той не е неоснователен.

— Ако просто се каниш да ни нападнеш и да ни я отнемеш, вече щеше да си го направил, не е ли така?

— Вярно е. Карам само много тежко въоръжение за работата, която имам да върша. Ако трябва да го обърна срещу вас, ще ви превърна в прах. Това, разбира се, се отнася и за машината, която искам.

— Още една причина да не я даваме.

— Логично е, но не разполагаш с всички факти.

— Какво пропускам?

— Вече изпратих съобщение с искане за по-малки оръдия, които да се справят с теб.

— Тогава защо си правиш труда да ни разправяш всичко това?

— Казвам ти го, защото ще им трябва известно време да стигнат дотук, а бих предпочел да продължа пътя си и да изпълня задачата, с която съм изпратен, вместо да ги чакам тук.

— Благодаря. И ние предпочитаме да умрем по-късно, отколкото сега. Ще чакаме.

— Не разбираш. Предлагам ти възможност да живеете.

— Какво предлагаш?

— Искам да изоставите тази машина веднага. После можете да си тръгнете.

— И ти просто ще ни оставиш да си тръгнем необезпокоявани?

— Имам опция да ви категоризирам като полезен живот, ако ми услужите. Изоставите ли машината, ще ми услужите. Ще ви преценя като полезни живи същества и след това ще ви позволя да си отидете необезпокоявани.

— Нямаме възможност да проверим дали ще изпълниш обещанието си.

— Вярно е. Но алтернативата е сигурна смърт и ако само оцените размерите и очевидната цел на мисията ми, ще разберете, че вашите няколко живота са незначителни в сравнение с тях.

— Ти изложи съображенията си. Но не мога да ти дам незабавен отговор. Трябва подробно да разгледаме предложенията ти.

— Разбираемо е. След един час отново ще разговарям с вас.

Предаването прекъсна. Уейд осъзна, че трепери. Потърси стол и рухна на него. Джуна го гледаше втренчено.

— Знаеш ли някакви добри вуду-магии?

— Справи се много добре. — Тя поклати глава и му отправи мимолетна усмивка.

— Не. Вървеше като по сценарий. Нищо друго не ни оставаше. И все още нямаме друг вариант.

— Поне ни спечели малко време. Чудя се защо ли толкова му е притрябвала нашата плячка? — Очите й се присвиха. Стисна устни. — Можеш ли да ми дадеш образ на оня берсеркер?

— Разбира се.

— Просто ще превключа на другия компютър и ще го извикам на екрана.

След минути машината убиец увисна пред тях. Той щракна легендата и на екрана се показаха всички ракурси, които скенерът на кораба му можеше да осигури.

Тя се взираше в дисплея около минута, като проследяваше легендата.

— Той излъга.

— В какво отношение? — попита Уейд.

— Тук, тук и тук. — Тя сочеше места по лицевата част на берсеркера. — И тук — показа част от образа, оценяваща въоръжението.

Дорфи и Макфарланд влязоха в кабината, докато тя говореше.

— Излъга, като каза, че притежава само свръхоръжия и че ни превъзхожда. Тия тук приличат на леки въоръжения.

— Не разбирам за какво говориш.

— Вероятно е способен на много селективна стрелба — много точна, минимално разрушителна. Би трябвало да е в състояние да ни разруши при голяма вероятност да остави машината непокътната.

— Защо му е да лъже?

— И аз се чудя. — Тя отново загриза нокътя на палеца си. Макфарланд се изкашля.

— Чухме целия разговор — започна той — и го обсъдихме.

Уейд обърна глава и го погледна.

— Така ли?

— Мислим, че трябва да му дадем каквото иска и да бягаме.

— Повярвахте на дрънканиците му за добрите живи същества? Той ще ни взриви в мига, в който си тръгнем.

— Не мисля така — възрази Макфарланд. — Има много прецеденти. Те наистина могат да те класифицират по този начин и да сключат сделка, ако има нещо, което наистина ги интересува.

— Дорфи, изпрати ли онова съобщение до Корлано? — попита Уейд.

Дребният мъж кимна.

— Добре. Дори и да няма друга причина, заради Корлано трябва да чакаме тук. Наистина е нужно време, докато онези по-малки машини, за които говореше той, стигнат дотук. Докато чакаме тук, те ще подсилят защитата си.

— Разбирам… — започна Дорфи.

— … но в края на чакането смъртта ни ще е сигурна — продължи Макфарланд вместо него — и това изглежда единственият начин за спасение. И аз съчувствам на Корлано, колкото и ти, но нашата смърт няма да им помогне. Знаеш, че не са добре защитени. Независимо дали ще им купим малко допълнително време или не, те пак ще гръмнат.

— Не знаем дали наистина е така — отвърна Уейд. — Някои наглед слаби светове са отблъсквали твърде силни нападения в миналото. Дори берсеркерът го каза — нашите няколко живота са незначителни в сравнение с цял населен свят.

— Е, добре, говоря за вероятности, но не се захванах с това, за да стана мъченик. Исках да си опитам късмета с криминалното правосъдие, а не със смъртта.

— Ти как мислиш, Дорфи? — попита Уейд.

Дорфи облиза устни и отмести поглед.

— Като Макфарланд — тихо отговори той.

Уейд се обърна към Джуна.

— Аз казвам да чакаме — рече тя.

— Значи ставаме двама — отбеляза Уейд.

— Тя няма право на глас — заяви Макфарланд, — защото е само пътник.

Беше ред на Уейд:

— Отнася се и за нейния живот. И тя има думата.

— Тя не иска да му даде тая проклета машина! — сопна се Макфарланд. — Ще й се да си седи тук и да си играе с нея, докато всичко избухне в пламъци! Какво има да губи? И без това умира и…

Уейд изръмжа и се надигна:

— Край на приказките. Оставаме.

— Гласуването завърши наравно — в най-добрия случай.

— Поемам пълното командване тук и заявявам, че ще стане така.

Макфарланд се засмя.

— Пълно командване! Това е скапан контрабанден курс, а не службата, от която те изхвърлиха, Уейд. Не можеш да командваш никакъв…

Уейд го удари два пъти в стомаха и веднъж в челюстта.

Макфарланд падна, преви се на две и заохка. Уейд го гледаше и преценяваше размерите му. Ако се надигне през следващите десет секунди, ще стане лошо, реши той.

Но Макфарланд вдигна ръка само за да разтрие челюстта си. Тихо изръмжа: „По дяволите!“, после разтърси главата си, за да я проясни.

— Не трябваше да го правиш, Уейд.

— Помислих, че трябваше.

Макфарланд сви рамене и се надигна на коляно.

— Добре, получи си командването — каза той. — Но все още мисля, че правиш голяма грешка.

 

— Ще те повикам следващия път, когато има нещо за обсъждане — озъби му се Уейд.

Дорфи понечи да му помогне да се изправи, но едрият мъж отклони ръката му.

Уейд хвърли поглед към Джуна. Тя беше по-бледа от обикновено, а очите й — по-блестящи. Стоеше пред прохода към отворения люк, сякаш за да брани пътя натам.

— Ще взема душ и ще си легна — заяви Макфарланд.

— Добре.

Джуна пристъпи напред, след като двамата мъже напуснаха помещението. Хвана ръката на Уейд.

— Той излъга — повтори тя меко. — Разбираш ли? Можеше да ни унищожи и да си вземе машината, но не искаше да го направи.

— Нищо не разбирам — каза Уейд.

— Ами сякаш го е страх от онова нещо.

— Берсеркерите не познават страха.

— Добре. Послужих си с антропоморфно понятие. Изглежда, той има някакво ограничение по отношение на машината. Мисля, че ни е попаднало нещо твърде специално, нещо, което създава необикновен проблем на берсеркера.

— Какво би могло да бъде?

— Не знам. Но може да има начин да се открие, ако само ми дадеш достатъчно време. Гледай да шикалкавиш колкото може по-дълго.

Той бавно кимна и седна. Сърцето му биеше до пръсване.

— Ти каза, че почти половината му памет е изгърмяла.

— Само предполагам, но не съм сигурна. И ще опитам да я възстановя от онова, което е останало.

— Как?

Тя отиде при компютъра.

— Ще се опитам да програмирам нещото за ултрабърз анализ на Винер с това, което е останало в него. Анализът е мощен нелинеен метод за отстраняване на много високите шумови равнища, с които си имаме работа. Но ще трябва да извърша астрономически брой операции за система като тази. Ще трябва да включим и останалите, може би даже да извадим нещо и от товара. Нямам представа колко време ще отнеме това и дори дали ще стане. — Тя започна да се задъхва. — Но може ида успеем да реконструираме липсващата част и да я възстановим. Затова ми трябва цялото време, което можеш да ми осигуриш — завърши тя.

— Ще опитам. Залавяй се. И…

— Знам. — Тя се закашля. — Благодаря.

— Ще ти донеса нещо за ядене, докато работиш.

— В каютата ми — каза тя, — в горното чекмедже на нощното шкафче има три малки флакончета с хапчета. По-добре ми донеси тях и чаша вода вместо храна.

— Добре.

Той тръгна. По пътя спря в своята каюта, за да вземе оръжието, което държеше в гардероба си — единственото оръжие на кораба. Претърси чекмеджетата няколко пъти, но не можа да го намери. Тихо изруга и тръгна към каютата на Джуна за лекарствата.

 

 

Берсеркерът поддържаше дистанцията и размишляваше, докато чакаше. Бе излъчил малко информация, за да обясни предлаганата сделка. При това нямаше нищо лошо да напомни на капитан Келман за сериозността на положението му. Дори би могъл да ускори вземането на решение. Хидравликата забръмча съответно, гнездата на повърхността се отвориха и от тях се подадоха дулата на допълнителни оръдия. Запалителните устройства бяха преместени натам и насочени към малкия кораб. Повечето от тях бяха прекалено тежки, за да унищожат кораба, без да засегнат придружаващата го машина. Но и самата им демонстрация би могла да подейства достатъчно деморализиращо.

 

 

Уейд наблюдаваше Джуна, докато тя работеше. Макар че люкът можеше да бъде охраняван, на кораба имаше още няколко места, откъдето би могъл да се отвори дистанционно. Затова той бе затъкнал един лост под колана си и не сваляше очи от капака. Това беше максималното, което можеше да направи преди принудителния сблъсък, който би могъл да дойде откъдето и да е.

Периодично въртеше копчето на гласовия модулатор и слушаше несвързания говор понякога на солариански, понякога на странен чужд език, който все пак му звучеше някак познато. Замисли се над това. Нещо се опитваше да изплува. Тя беше права за това, но…

Звънна интеркомът. Дорфи.

— Часът ни изтече. Той пак иска да говори с теб — каза той. — Уейд, насочва към нас още оръдия.

— Прехвърли ми го — отзова се Уейд. Помълча малко, после добави: — Ало?

— Капитан Келман, часът изтече — прозвуча вече познатият глас. — Кажете решението си.

— Още не сме го взели — отговори той. — На различно мнение сме по въпроса. Трябва ни още време, за да го обсъдим.

— Колко още?

— Не знам. Поне няколко часа.

— Много добре. През следващите три часа ще се свързвам с вас на всеки час. Ако за това време не стигнете до решение, ще трябва да преразгледам предложението си да ви категоризирам като полезен живот.

— Ще бързаме — каза Уейд.

— Ще ви се обадя след час.

— Уейд — обади се Дорфи след края на предаването, — всички тези нови оръдия са насочени право към нас. Мисля, че се готви да ни превърне в прах, ако не му дадем каквото иска.

— Не съм съгласен — възрази Уейд. — Но така или иначе сега имаме малко време.

— За какво? Няколко часа нищо няма да променят.

— Скоро ще разбереш — каза Уейд. — Как е Макфарланд?

— Добре е.

— Хубаво.

Прекъсна връзката.

— По дяволите! — възкликна след това.

Искаше му се да пийне нещо, но не биваше да прекъсва потока на мислите си. Беше се приближил до нещо. Върна се при Джуна и командното табло.

— Как върви? — попита той.

— Всичко си е на мястото и сега го пускам — отговори тя.

— Кога ще разбереш дали работи?

— Трудно е да се каже.

Той отново завъртя копчето на гласовия модулатор.

— Куибийски-куибийски-кел — каза онова. — Куибийски-куибийски-кел, макс куибийски. Куибийски-куибийски-кел.

— Чудя се какво ли би могло да значи това — обади се той.

— Това е повтаряща се фраза или дума, или цяло изречение. Изследването на моделите, което направих преди малко, ме кара да мисля, че може би така нарича самото себе си.

— Има известен ритъм в него.

Той си затананика. След това започна да си подсвирква и да си акомпанира, като барабанеше с пръсти по края на таблото.

— Това е! — обяви изведнъж. — Беше вярното място, но беше невярно.

— Какво?! — попита тя.

— Трябва да проверя, за да съм сигурен — каза той. — Пази крепостта. Ще се върна.

И бързо се отдалечи.

— Вярното място, но невярно — разнесе се от говорителя. — Как е възможно? Противоречие.

— Ти май пак се оправяш! — възкликна тя.

— Аз… се възстановявам — дочу се отговор след известно време.

— Нека поговорим, докато протича процесът — предложи тя.

— Да — и то забръщолеви несвързано сред трясъци на статично електричество.

Доктор Джуна Байъл се преви в тоалетната клетка и повърна. След това заби юмруци в очните си ябълки и се опита да диша дълбоко, за да превъзмогне зашеметяването и олюляването. Когато стомахът й се успокои достатъчно, взе двойна доза хапчета. Беше рисковано, но нямаше избор. Не можеше да си позволи да получи пристъп точно сега. Ударна доза би могла да го предотврати. Стисна зъби и юмруци и зачака.

 

 

Уейд Келман прие повикването на берсеркера след час и го уговори да изчака още един. Този път машината убиец беше много по-войнствена.

 

 

Дорфи се свърза по радиото с берсеркера, след като прослуша последния разговор, и му предложи сделка. Берсеркерът прие веднага.

Прибра всичките си оръдия с изключение на първите четири, насочени към кораба. Не би желал да отстъпва дори дотолкова, но обаждането на Дорфи му даде приемлива причина. Всъщност не можеше да отхвърли възможността допълнителните оръдия да са довели до повишаване на електрическата активност, която отчиташе сега. Заповедта все още включваше бдителност и същевременно липса на предизвикателство.

Кой бе хвърлил мрежите върху лъва?

 

 

— Куибийски — каза творението.

Джуна седеше пред конзолата пребледняла. Последният час бе състарил лицето й с години. Върху работните й дрехи имаше прясна мръсотия. Когато Уейд влезе, спря и се вторачи в нея.

— Какво става? — попита той. — Изглеждаш като…

— Нищо ми няма.

— Не, има ти. Знам, че си болна. Ще трябва да те…

— Наистина ми няма нищо — каза тя. — Минава ми. Остави ме. Ще се оправя.

Той кимна и пак пристъпи напред. Показа й малък магнетофон в лявата си ръка.

— Открих го. Чуй това.

Включи записа. Последва серия от прещраквания и ръмжене. След около четвърт минута спря.

— Пусни го отново, Уейд. — Тя му се усмихна слабо, докато отново включваше гласовия модулатор.

Той се подчини.

— Преведи! — нареди тя, щом записът свърши.

— Отнеси — непреводимото — при — непреводимото — и го обърни нагоре! — разнесе се от говорителя гласът на машината.

— Благодаря — каза тя. — Ти беше прав.

— Знаеш ли къде го намерих? — попита той.

— Сред записите на Кармпан.

— Да, но това не е езикът на строителите.

— Знам.

— А знаеш ли и какво е?

Тя кимна.

— Това е езикът, говорен от враговете на строителите — червената раса, — срещу тях са хвърлени берсеркерите. Има малък фрагмент, показващ кръглите червени хора, които скандират, молят се или нещо подобно. Може да е дори пропаганден запис на строителите. Оттам е, нали?

— Да. Как разбра?

Тя поглади таблото.

— Тук Куиб-куиб вече си подрежда акъла. Дори ми помага. Самопоправя се много добре, след като веднъж процесът тръгна. Поговорихме си малко и накрая започнах да разбирам.

Тя се закашля дълбоко, мъчително и в очите й се появиха сълзи.

— Ще ми подадеш ли чаша вода?

— Разбира се.

Той прекоси кабината и взе чаша.

— Направихме изключително важно откритие — каза тя, докато отпиваше. — Добре че другите не ти позволиха да го изхвърлиш.

Макфарланд и Дорфи влязоха в кабината. Макфарланд държеше пистолета на Уейд и го насочи към него.

— Освободи го! — нареди той.

— Няма — отвърна Уейд.

— Тогава Дорфи ще го освободи, докато аз те държа на мушка. Облечи костюма, Дорфи, и донеси резач.

— Не знаете какво правите — каза Уейд. — Джуна току-що ми съобщи…

Макфарланд стреля. Дългият куршум рикошира в стената на кабината и падна на пода в далечния ъгъл.

— Мак, ти си побъркан! — извика Уейд. — Можеш като нищо да нараниш и себе си, ако го повториш.

— Не мърдай! Добре де, беше глупаво, но сега вече знаеш за какво става дума. Следващият ще влезе в рамото или в крака ти. Говоря сериозно. Разбираш ли?

— Да, по дяволите! Но вече не можем да отрежем това нещо. То е почти поправено и знаем откъде е, Джуна казва…

— Изобщо не ме интересува. Две трети от него ни принадлежат с Дорфи и ние моментално ги изхвърляме. Ако твоята трета тръгне с тях, чудесно. Берсеркерът ни уверява, че иска само това. После ще ни пусне да си вървим. Аз му вярвам.

— Виж какво, Мак, щом един берсеркер иска нещо толкова силно, не би трябвало да му го даваме. Смятам, че мога да го убедя да ни даде още малко време.

Макфарланд поклати глава.

Дорфи бе облякъл специалния костюм и измъкна резач от един сандък. Когато се отправи към отворения люк, Джуна се обади:

— Чакай. Ако изрежеш капака, ще срежеш и кабела. Това ще прекъсне връзката с мозъка на Куиб-куиб.

— Съжалявам, докторе — каза Макфарланд, — но бързаме.

От командното табло се разнесе глас:

— Връзката ни ще бъде прекъсната, така ли?

— Боя се, че да — отговори тя. — Съжалявам, че не мога да довърша работата си.

— Не съжалявай. Процесът продължава. Усвоих програмата и вече я използвам сам. Твърде полезен процес.

Дорфи влезе в люка.

— Имам един въпрос, Джуна, преди да се сбогуваме — обади се то.

— Така ли? Какъв? — попита тя.

Капакът започна да се затваря с въртеливо движение и Дорфи вече вдигаше резача, за да стопи заварените участъци.

— Речникът ми е още непълен. На вашия език какво значи „куибийски“?

Въртящият се капак удари кабела, докато тя отговаряше, и Джуна не разбра дали той чу произнесената от нея дума „берсеркер“.

И Уейд, и Макфарланд се обърнаха.

— Какво му каза? — попита Уейд.

Тя повтори.

— Говориш безсмислици — тросна се той. — Отначало каза, че не било това, а сега…

— Ти за думи ли говориш или за машини? — попита тя.

— Продължавай. Разказвай. Аз те слушам.

Тя въздъхна дълбоко и отпи нова глътка вода.

— Научих историята от Куиб-куиб на части — започна тя. — Трябваше да попълня някои празноти с предположения, но като че ли всичко се връзва. Преди векове строителите явно са водили война с червената раса, която се оказала по-жилава, отколкото очаквали. Тогава строителите ги ударили с върховното си оръжие — самовъзпроизвеждащите се машини убийци, които ние наричаме берсеркери.

— Това звучи стандартно.

— Червената раса била победена — продължи тя. — Били окончателно унищожени, но чак след ужасна борба. В последните дни на войната опитвали всичко, но тогава вече било твърде късно. Били разбити. Всъщност се опитали да направят нещо, което винаги много ме е интересувало — нещо, което нашият Слънчев свят не би посмял да опита при всичките тези ограничения в това направление, при цялата съществуваща параноя.

Тя замълча, за да пийне отново, и продължи:

— Те построили собствени берсеркери, но различни от оригиналните. Разработили машина убиец, която напада само берсеркери — антиберсеркерски берсеркер — за защита на родната си планета. Но били останали твърде малко. Всички в света им се впрегнали на работа и явно направили нещо, на което може да се разчита — програмирали къси скокове в и извън други космически пространства, откъдето ги нападали. Но явно се сблъскали с огромно числено превъзходство при последната яростна масова атака. В крайна сметка всички били избити.

Корабът се разтресе. Обърнаха се към люка.

— Отрязал го е — каквото ида беше — констатира Макфарланд.

— Не би трябвало толкова да разклати целия кораб — възрази Уейд.

— Може, ако е започнало да се ускорява в мига, в който са го освободили — каза Джуна.

— Но как да го направи, като всички контролни вериги са му запечатани? — попита Уейд.

Тя погледна мазните петна по работния си комбинезон и каза:

— Възстанових ги, когато научих истината. Не знам какъв процент от старите си възможности все още притежава, но знам, че се кани да нападне берсеркера.

Капакът на люка се завъртя и оттам се появи Дорфи. Той започна да разкопчава костюма си, докато механизмът се въртеше обратно, за да се затвори.

— Трябва веднага да се махаме оттук! — извика Макфарланд. — Този район ей сега ще се превърне във военна зона!

— Ти ли ще пилотираш? — попита го Уейд.

— Не, разбира се.

— Тогава ми върни пистолета и се махни от пътя ми!

Той взе оръжието си и се отправи към мостика.

Наблюдаваха, доколкото им позволяваше разделителната способност на екраните, тромавите движения на гигантския берсеркер, светкавиците от мощните му изстрели, атаките и внезапните изчезвания и появявания на мъничкия му нападател.

По-късно, малко след като образите изчезнаха, на фона на звездното черно се появи огнено кълбо.

— Улучил го е! Улучил го е! Куиб-куиб го е улучил! — извика Дорфи.

— А оня вероятно е улучил него — отбеляза Макфарланд. — Ти как мислиш, Уейд?

— Мисля — отговори Уейд, — че никога вече няма да имам нищо общо с някого от вас.

Изправи се и отиде да седне при Джуна. Взе и магнетофончето си и пусна музика. Тя се извърна от екрана пред себе си и слабо му се усмихна, когато той седна до нея на койката й.

— Ще се грижа за теб — каза й той, — докато повече няма да ти трябвам.

— Би било много хубаво — отвърна тя.

 

 

Преследваш. Преследваш. Идваха. Цели пет. Големият трябва да ги беше повикал. Да изскочи зад тях и да унищожи последните два, преди останалите да разберат какво става. Нов скок, удар по левия фланг и следващ скок. Те никога не са се сблъсквали с такава тактика. Отскок. Стрелба. Скок. Нов скок. Стрелба. Последният се върти като пумпал, опитва се да предугади действията. Удар. Изстрел право в него. Готово.

Последният куибийски-куибийски-кел във вселената напусна бойното поле, за да потърси суров материал за лек ремонт. После, разбира се, ще му трябва още, за да може да се самовъзпроизведе. Кой бе хвърлил мрежите върху лъва?

Край
Читателите на „Неприятна изненада“ са прочели и: