Издание:

Михаил Садовяну. Избрани творби. Том III

Редактор: Веселина Георгиева, Спаска Кануркова

Художник: Мариана Генова

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор Стоян Панчев

Коректор: Наталия Кацарова

 

Дадена за набор: 29.II.1980 г.

Подписана за печат: май 1980 г.

Излязла от печат: юни 1980 г.

Формат 84×108/32

Печ. коли 29,00

Изд. коли 24,36

Усл. изд. коли 24,75

 

Издателство „Народна култура“, София, ул. „Г. Генов“ 4

ДП „Стоян Добрев — Странджата“, Варна, бул. „Хр. Ботев“ 3