Издание:

Георги Гавраилов. Кръстоносните походи

Българска, първо издание

Редактор: Г. Мишков

Технически редактор: М. Будинова

Коректор: К. Калчева

Художествен редактор: М. Увалиева

Художник на корицата: П. Петрунов

Дадена за печат на 20.VII.1966 г.

Излязла от печат на 22.X.1966 г.

ДПК „Димитър Благоев“ — София

Народна просвета — София, 1966 г.