5,2 Шареното куче тича край морето
Пегий пёс, бегущий краем моря,

Издание:

Чингиз Айтматов

Шареното куче тича край морето

 

Първо издание

 

Чингиз Айтматов

Повести

Роман-газета, № 17, 1977 г.

Издательство „Художественная литература“

Москва

 

Превела: Катя Витанова

Редактор: Доля Петринска

Художник: Димитър Бакалов

Художествен редактор: Тотю Данов

Технически редактор: Сашо Георгиев

Коректор: Светла Василева

 

Издателски №5980

Дадено за набор на 06.02.1978

Подписана за печат на 11.05.1978

Излязла м. май

Печатни коли 7. Издателски коли 5.88

Формат 84х108/32 Тираж 35 110

Книжно тяло 0,37 лв.

Цена подвързана 1 лв. Цена брошура 0,56 лв.

Код 12 9536372211/5564-389-78

 

Партиздат — София, бул. „В. И. Ленин“ №47

ПК „Д. Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ №2