5,4 Маската на Локи
The Mask of Loki,

Издание:

Роджър Зелазни

МАСКАТА НА ЛОКИ

Американска, първо издание

Редакционна колегия: Д-р Юлиян Стойнов, Иван Крумов

Преводач: Юлиян Стойнов

Превод на рубаят от персийски: Иво Панов

Оформление на корицата и предпечатна подготовка: Квазар

Редактори: Надежда Розова, Николай Теллалов

Коректор: Иван Крумов

Формат 54×84/16, печатни коли 19, тираж 1500

Печат „Експреспринт“ ООД — София

ИК „Квазар“, 2002

ISBN 954-8826-12-7