5,5 Джеймс Кук
Джеймс Кук,

Издание:

Яков Михайлович Свет

ДЖЕЙМС КУК

 

Превел от руски СЕРГЕЙ ВЛАХОВ

Редактор Велина Груева

Художник на корицата Димитър Петков

Художник-редактор Светозар Сребров

Технически редактор Лила Костова

Коректор Елена Палазова

Калиграф Антоанета Антова

Код: 01 9532612211

2421-61-82

 

© Я. М. Свет

ДЖЕЙМС КУК М., МЬIСЛЬ, 1979

Превод Сергей Влахов

с/о Jusautor, Sofia 1982

 

Българска. Издание I. Дадена за набор на 25.XII.1981 г. Подписана за печат на 25 март 1982 г. Излязла от печат на 10.IV.1982 г. Формат 70X100/32. Печ. коли 8,50. Изд. коли 5,51. УИК 5,75. Тираж 20 000+112. Поръчка №935. Цена 0,56 лв.

 

Държавно издателство „Народна просвета“ — София, 1982 г.

Държавна печатница „Димитър Найденов“ — В. Търново