Издание:

Милен Семков

Записки по съвременна история 1918–1945

СОФИЯ 1992

 

ОДОБРЕНО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА С ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 17 ЮЛИ 1992 Г. И ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА IX КЛАС.

© Милен Семков, 1992

с/о Jusautor, Sofia

ISBN 954–8223–02–3

 

Редактор Е. Михайлов

Художник Кр. Андреев

Технически редактор Д. Матеев

Коректор Ст. Рачова

Формат 60x84/16

Печатни коли 7

Издателски коли 6,531

Техническа поръчка № 21133

Цена 5,20 лв.

Печат — Военноиздателски комплекс „Св. Георги Победоносец“

ISBN 954–8223–02–3